1,490,000 ریال

روز برگزاری: یک شنبه ها ساعت برگزاری: 16 تا 18:30 ساعات کلاس: 10 تعداد جلسات: 4 جلسات میدانی: 1 جلسه ظرفیت کلاس: 12 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

1,990,000 ریال

روز برگزاری: یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت برگزاری: 19:30 تا 21 ساعات کلاس: 15 تعداد جلسات: 10 ظرفیت کلاس: 8 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

2,880,000 ریال

  روز برگزاری: سه شنبه ها ساعت برگزاری: 16 تا 18:30 ساعات کلاس: 16 تعداد جلسات: 6 ساعات و جلسات میدانی: 6 ساعت و 2 جلسه ظرفیت کلاس: 10 نفر شروع کلاس: سه شنبه 27 فروردین 98 مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618